U bent vast via een relatie, een kennis of een publicatie op mijn site terecht gekomen. U hebt hoogst waarschijnlijk ergens iets gehoord of gelezen. Over mij. U verwacht misschien hier een verhaal over wie ik ben en wat ik kan. Over mijn vakbekwaamheid als b-to-b marketing consultant, over mijn kennis, mijn wapenfeiten…
Ik laat dit graag over aan mijn klanten. Allemaal professionele organisaties. Denk aan ingenieursbureaus, ziekenhuizen, bouwbedrijven, notarissen, administratie kantoren, werving en selectiekantoren, etc.

Kletsende

main_pointer

Disclaimer & privacy

1. DISCLAIMER van Emden Marketing Consultancy BV

1.1 Algemeen
De hieronder omschreven voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van deze website. Door de website te gebruiken geeft u aan deze voorwaarden te kennen en hiermee in te stemmen. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Van Emden Marketing Consultancy B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Van Emden Marketing Consultancy B.V. garanderen dat adviezen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

1.2 Informatie
De op of via deze website ter beschikking gestelde informatie is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet dienen als persoonlijk of professioneel advies. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel met grote zorg samengesteld kan de informatie op de website verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zijn. Van Emden Marketing Consultancy B.V. kan geen enkele garantie geven over de aard of inhoud van de op of via de website verkrijgbare informatie. Van Emden Marketing Consultancy streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Van Emnden Marketing Consultancy B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

1.3 Links en referenties
Op de website bevinden zich links of referenties naar externe websites. Van Emden Marketing Consultancy B.V. controleert deze websites niet, en is niet verantwoordelijk voor de technische of inhoudelijke kant van deze websites. Om die reden staat Van Emden Marketing Consultancy B.V. niet in voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze websites of de beschikbaarheid daarvan.

1.4 Aansprakelijkheid
Van Emden Marketing Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het direct of indirect gebruik van de website of de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Van Emden Marketing Consultancy B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, virussen of andere storende elementen, of het raadplegen of gebruiken van op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Van Emden Marketing Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor elektronische berichten via de website zoals e-mails, vertraging of het onderscheppen of manipuleren door derden van dergelijke berichten. Het gebruik van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie geschiedt geheel voor eigen risico. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de door u op basis van deze informatie gemaakte keuzes.

1.5 Intellectuele eigendom
Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten op de website en op de op de website ter beschikking gestelde informatie, waaronder mede begrepen auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten, bij Van Emden Marketing Consultancy B.V.

2. PRIVACYSTATEMENT van Emden Marketing Consultancy BV

Van Emden Marketing Consultancy BV, gevestigd te Ophemert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11070365, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe van Emden Marketing Consultancy BV met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

2.1 Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie van Emden Marketing Consultancy BV persoonsgegevens verwerkt a. contactpersonen van (potentiële) klanten; b. bezoekers aan de websites van van Emden Marketing Consultancy BV; c. deelnemers aan bijeenkomsten van van Emden Marketing Consultancy BV; d. sollicitanten; e. alle overige personen die met van Emden Marketing Consultancy BV contact opnemen of van wie van Emden Marketing Consultancy BV persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens
Van Emden Marketing Consultancy BV verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van van Emden Marketing Consultancy BV zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
c. door camerabeelden die tijdens een bespreking of bijeenkomst van van Emden Marketing Consultancy BV zijn vastgelegd. Deze camera beelden kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Voorbeelden zijn: foto’s van klantcontactpersonen op de website en video’s voor publicatie doeleinden.
d. binnen de klantcoach/stakeholder journey applicatie worden aangemaakt om de medewerkers van van Emden Marketing Consultancy toegang te verlenen tot de applicatie en met als doel deze te beheren.

2.3 Doeleinden verwerking
Van Emden Marketing Consultancy BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
b. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
c. ten behoeve van commerciële doeleinden; Het gaat hier om camera beelden die wordn gebruikt voor publicaties

2.4 Rechtsgrond
Van Emden Marketing Consultancy verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

2.5 Verwerkers
Van Emden Marketing Consultancy BV kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van van Emden Marketing Consultancy BV persoonsgegevens verwerken. van Emden Marketing Consultancy BV sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

2.6 Persoonsgegevens delen met derden
Van Emden Marketing Consultancy BV deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden als dat nodig is voor het in het voldoen aan een wettelijke verplichting. van Emden Marketing Consultancy BV deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

2.7 Doorgifte buiten de EER
Van Emden Marketing Consultancy BV geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt van Emden Marketing Consultancy BV ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

2.8 Bewaren van gegevens
Van Emden Marketing Consultancy BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. van Emden Marketing Consultancy BV hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
b. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
c. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
d. bezoekers van de websites: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

2.9 Wijzigingen privacystatement
Van Emden Marketing Consultancy BV kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van van Emden Marketing Consultancy BV gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

2.10 Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht van Emden Marketing Consultancy BV te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met van Emden Marketing Consultancy BV door een e-mailbericht te sturen naar info@vanemdenmc.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop van Emden Marketing Consultancy BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met van Emden Marketing Consultancy BV door een e-mailbericht te sturen naar info@vanemdenmc.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).